Sor9ry

更新日期: 2023-08-29

意思

將「9」字插入「Sorry」中以加強語氣, 亦可寫作「Sor9ly」。

例句

民仔:「阿Sir, 我想問點解單case咁耐都未調查完既?」
阿Sir:「Sor9ry呀, 我地仲有好多野要做架, 你估我地好得閒呀!」