Tree根二世

更新日期: 2023-08-29

意思

立法會議員張華峰喺6月7號嘅UGL事件彈劾689,佢讀稿時就好似民建聯前議員鍾樹根上左佢身,照稿讀撰文就讀「選文」。

例句

今日張華峰成個Tree 根二世上身講錯嘢,講完「選文」之後仲「天臨君下」。