cfu

更新日期: 2023-03-18

意思

cfu為「師傅」的諳音。

例句

1. 唉,搵cfu真係要小心啲。我搵呢個cfu之前明明報左呢個價,點知呢樣又話要加錢,果樣又話要加錢...
2. 陣間2點會有cfu上黎整水喉,記得要留係屋企。
3. 你好,你可以叫我暉cfu!