Catch Up

更新日期: 2023-05-24

意思

Catch Up的中文是「出來聚聚」或「保持聯絡」,亦可以指「趕上進度」。

例句

1. 喂,咁耐無見,搵日約出黎catch up下啦。
2. 畢業後大家都好忙,每次catch up既時間好短,所以大家都好珍惜。
3. 個課程太趕,我完全catch up唔到。