Er Er Sir

收錄日期: 2019-09-14

意思

2019年反送中示威其間,警方每天下午4點都會召開記者會,其中一位警員在發言時經常夾雜很多er..er..字。

例句

「頭先學校打黎話你頭先無返學喎!你去左邊?!」
「er..我返緊學果陣er..er..有警察捉左我er..er..上警車,er..佢地話懷疑我er..er..非法集結,但我er..全程都係得一個人..」
「講野講好d黎!你幾時變左做Er Er Sir」